Ansedel Torla Nilsson

1622?-

               
       
   

Torla Nilsson.
Född omkring 1622 1 . Begravd 1708-09-13 i Gislöv, Östra Nöbbelöv (L) 2 .
Gift.
Elna Olufsdotter.
Oluf Torlasson.
Född omkring 1658.
Gertrud Torlasdotter. rightarrow.png
Född omkring 1664 i Östra Nöbbelöv (L) 1 .
Död 1730-03-13 i Östra Nöbbelöv (L) 2 .
Anders Torlasson.
Född omkring 1666.
Död 1739-10-13 i Östra Nöbbelöv (L) 2 .

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1622 1 .
Verksam vid Gislöv nr 5 efter 1671 nr 23
Han sålde gården 1694-04-10


Förekommer i 1694 års sommarting (6/6) i Järrestads häradsrätts domböcker: "Anders Thorlasson i Gislöf bewiste medh citation hafwa instämbt Torla Nillsson i Gislöf, Ola Torlasson i Tunby uthi Smidstrup sohn, Nills Torlasson, Bolla Nills Mårtenssons i Tummerup, Hindrich Booson i Gislöf och Åge Persson ibidem, af hwilka faderen Torla Nillsson och Åge Persson i Gislöf tillstädes woro, som å egne och dheras slächtingars wägnar, nu förste gången efter kiöpebrefz uppwijsande daterat d 10 April A:o 1694 lagh- och uppbudho till Anders Torlasson i Gislöf halfwa skattehem:t N:o 23 i Gislöf."


Förekommer även i 1696 års sommarting (13/5) i Järrestads Häradsrätts domböcker: "Kom för Rätten Anders Thorlasson i Gislöf och begiärde skaff och laga fasta uppå halfwa skattehemmanet N:o 23 i Gislöf som dess fadher Thorla Nilss: Ibm till denne sin sohn dess hustro och begges dheras arfwingar försåldt hafwer. Warandes dhet dhem emellan uprättade kiöpebrefwet af d: 10 April A:o 1694 för Rätten upwist, föruthan att Thorla Nilsson närwarande kiöpet tillstådt, och bekiändt sig derföre aff denne sin sohn Anders Thorlasson den sista penningh medh dhen första richtigt bekommit, Och således Jord sina från sig och andra sina Barn och arfwingar lagligen afhendt. Fördenskull såsom samma skatterättigheet N:o 23 i Gislöf första gången d: 6 junij 1694. Andra gången d: 13 Nov: 1694 och 3:die gången d: 20 feb: 1695 medh Oluff Torlasons i Tunby, Nils Torlassons, Bolla Nils Mårtenssons i Tommerup, Hendrich Boessons i Gislöf och Åge Persons Ibm såsom arfwingar och Budemänn jämpte Anders Thorlasson, willie wetenskap och samtyche, uthan emellankommit klander lagligen upbuden och sedermehra lagstånden är, honom bem:te Anders Thorlasson i Gislöf deruppå här med laga skafft och fasta bewilliades."


Uppgifterna hämtade från Catrine Bergsstrands släktforskning i Geneabas.


Begravd 1708-09-13 i Gislöv, Östra Nöbbelöv (L) 2 .


Ao 1708 Dom XV Trnit och 13 sept: begrovs Thorla Nilsson Gislöf som war 86 åhr gammal.


Källor

  1. Beräknat efter ålder i dödboken
  2. Östra Nöbbelövs kyrkoarkiv CI:1

Framställd 2022-11-19 med hjälp av Disgen version 2021.