Ansedel Mickel Mårtensson

1655?-1698

               
       
   

Mickel Mårtensson.
Född omkring 1655 1 . Död 1698-06.. i Östra Nöbbelöv (L) 2 . Bonde och smed vid Gislöv nr 14 i Östra Nöbbelöv
Gift.
Janna Tufvedsdotter.
Född omkring 1660 1 .
Död 1737-06-02 i Gislöv, Östra Nöbbelöv (L) 2 .
Per Michelsson.
Född omkring 1680 2 .
Död 1749-05-13 i Gislöv, Östra Nöbbelöv (L) 2 .
Mårten Michelsson.
Född omkring 1680 i Gislöv, Östra Nöbbelöv (L) 1 .
Begravd 1724-08-02 i Östra Nöbbelöv (L) 2 .
Nils Michelsson.
Född 1685 i Gislöv, Östra Nöbbelöv (L) 1 .
Död 1753-06-17 i Gislöv, Östra Nöbbelöv (L) 2 .
Karna Michelsdotter.
Född omkring 1687 i Östra Nöbbelöv (L).
Sören Michelsson. rightarrow.png
Född omkring 1688 i Östra Nöbbelöv (L) 1 .
Bengt Michelsson.
Född 1689 i Östra Nöbbelöv (L) 1 .
Begravd 1697-10-10 i Gislöv, Östra Nöbbelöv (L) 2 .
Tufve Michelsson.
Döpt 1692-02-14 i Gislöv, Östra Nöbbelöv (L) 2 .
Död 1751-08-20 i Gislöv, Östra Nöbbelöv (L) 2 .
Giertrud Michelsdotter.
Jöns Michelsson.

Levnadsbeskrivning

Bonde och smed vid Gislöv nr 14 i Östra Nöbbelöv
Född omkring 1655 1 .
Död 1698-06.. i Östra Nöbbelöv (L) 2 .


Anno 1690 d: 29 octobris Bleff hållet ordinarie tingh medh allmogen i Järestadh häradh och Borby By I närwaru af dhen dher i häradet tillförordnade nämbden.


Hr Corneten Edle och manhaftigh Petter Grönwall instämbt smeden Mickel Mårtenss: i Gislöf saakgifwandes honom flött ifrån smedian der sammastädes, och taget der ifrån medh sigh 2:ne golfz huus, som på platzen upbygde stodo, och nu begieres Resusion före, eller dhe 2:ne golfz huus på platsen igiän.


Smeden Mickel Mårtenson som tillstädes war säger att chronans Befallningzman wälb:de Zacharias Stobaeus gifwet honom lof flötta samma huus derifrån platzen och lofft swara dherföre, men kunne intet skriffteligt wijsa.Hr Corneten swarar emädan hans högh grefl: Excell:tz Hr kongl: Rådet Hr Feltmarskalken och General Gouverneuren wijst detta till lagh och rätt blifwer han derwedh, eij häller kan bonden giöra de orden Bewijslige han säijer altså påstår Hr Cornäten bonden betahlar husen, eller sätter dhem på platz igiän, hwareffter han begiärer Rättens uthslagh. Bonden hade intet widare förebära utan allenast chronans Befall:n gifwet honom lof flötta huset bort af platzen medh sigh hwarföre han lofft swara.


Hr Corneten framlade hans höggrefl: Excell:z Hr kongl: Rådet, Hr feltmarskalken och General Gouverneurens nådige Resolution Dat: Ingelstadh d: 30 7bris 1690. Hr Corneten Insinuerade sin inlaga Dat: Gislöf d: 29 Octob:r 1690: der Jempte Reffererade Hr Corneten att Bonden flött huusen ifrån chronans grundh inpå sin egen skatte hiordh det Bonden eij neka kunde, widare hade Parterne i denna saak intet att Referera. Effter ventilerandet af denne saak blefwo parterne för Rätten således förente att Mikael Mårtenson betahlar till Hr Cornet Grönwall 12 D:r Smt för dhe 2 golfz huus han nedrefwet af chronans grundh och satt på sin egen skatte Jordh och dhet till förstkommande jul skier dhet icke, då undergå Excecution hwar medh dhem emällan uphäfwes all wijdare träta.


Ovanstående urklippt från Min Släkt av Patrik Sassersson.
d 10 juni begrofs Mickel Mårtenson i Gislöf, 42 åhr 17 wickorBegravd 1698-06-10 i Östra Nöbbelöv (L).


Källor

  1. Beräknat efter ålder i dödboken
  2. Östra Nöbbelövs kyrkoarkiv CI:1

Framställd 2022-11-19 med hjälp av Disgen version 2021.